Dokument MAP III 

Místní akční plán se skládá z několika částí, z důvodů přehlednosti sdílíme jednotlivé části zvlášť.

Celkový Místní akční plán III byl schválen na setkání řídícího výboru dne 2. 11. 2023

MAP je živý dokument, který je vprůběhu let aktualizován a přesňován.

Analytická část

Strategická část

Implementační část