Projekt MAP Frýdlantsko IV

reg. číslo CZ.02.02.04/00/23_017/0008275

MAP Frýdlantsko IV běží od prosince 2023 do prosince 2025.

Navazuje na MAP III (09/22 - 11/23), MAP II (2018-2022) a MAP realizovaný v letech 2016-2018.

Projekt si klade za cíl prohloubení procesu společného plánování v území, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

Prakticky to znamená: setkávání učitelů a zainteresované veřejnosti týkající se oblasti vzdělávání

Aktivity MAP IV - Plánujeme

Součástí projektu MAP je vždy setkávání aktérů v regionu a společné plánování cesty: podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpořit jejich další vzájemné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

Aktivity MAP IV - Realizujeme

Aktivity projektu MAP IV vychází z potřeb škol a aktérů v území. Byly připraveny společně v projektu MAP III a jsou podrobně popsány v Akčním plánu MAP III.

Podpora EVVO

Učící se skupina pedagogů zaměřená na zapojování prvků EVVO do běžné výuky: vzájemná podpora, tvorba materiálů, setkávání podobně smýšlejících učitelů, osobní setkávání a dlouhodobá spolupráce. Aktivita probíhá v přátelské spolupráci s organizací Střevlik (Středisko Ekologické Výchovy Libereckého Kraje).

Digitální gramotnost

Pracovníci MŠ a 1. stupně: Pro pracovníky MŠ a 1. stupně připravíme workshopy, na kterých budou seznámeni se základními tématy z digitálního světa včetně informací, jak pracovat s internetem, jak internet funguje, jak pracovat s informacemi na internetu.  

Pracovníci 2.stupně a vedení škol: Pro pracovníky 2. stupně a vedoucí pracovníky škol připravíme setkání na sdílení zkušeností se zaváděním digitálních kompetencí.  

Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

Tradiční výroční setkávání učitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání na Frýdlantsku: regionální konference

Rozvoj potenciálu každého žáka

Tým odborníků navštěvuje dle potřeby školy, poskytuje konzultace pracovníkům škol, provádí pozorování v hodinách a také individuálně pracuje s konkrétními potřebnými žáky (především PAS a rozpoznání nadaných žáků)

Podpora podnikavosti, kreativity a volnočasového vzdělávání

Festival kreativity (Hernajs)

Podpora kroužků a příměstských táborů při venkovských školách


Naše Frýdlantsko

Ve spolupráci s organizací Post-Bellum pořádáme program příběhy našich sousedů pro školy v regionu.