I na Frýdlantsku jsou žáci s PAS

27.10.2020

V projektu MAP Frýdlantsko II se uskutečnily četné diskuse učitelů a dalších odborníků z území o tom, co by Frýdlantsko potřebovalo, aby školy v rámci inkluze dokázaly pracovat s širokým spektrem žáků, včetně žáků s poruchou autistického spektra. Na všech setkáních opakovaně zaznělo, že je potřeba pomoci v místě. Mít k dispozici nějakého odborníka, který by uměl pomoci školám, i rodičům.

Kromě nabídky SPC Liberec, které sídlí v Liberci a bylo otevřeno v září loňského roku se od letošního září otevírá na Frýdlantsku nová možnost podpory rodin a škol při práci s těmito žáky. Hlavní tváří této aktivity projektu Na jedné lodi II je Mgr. Libuše Neville, výchovná poradkyně, specialista pedagog v oblasti vzdělávání žáků s PAS a lektorka NIDV, kterou jsme zpovídali o tom, co pro Frýdlantsko bude dělat.


Jak poznáme žáka s PAS (poruchou autistického spektra)?

Žáci nebo děti s PAS se nám často mohou zdát jiní, zvláštní, obtížně se přizpůsobující. Je však důležité vědět, že ne každé dítě, jehož chování nerozumíme je autistické. Rodič, učitel, dokonce ani školské poradenské zařízení tuto poruchu nemohou diagnostikovat.

Kdo určí zda žák PAS má?

Diagnostika je prováděna erudovaným odborníkem v oblasti psychodiagnostiky, vývojové dětské psychologie a psychopatologie. Obvykle jde o dětského klinického psychologa nebo dětského psychiatra. Ideální je, když diagnostika probíhá ve spolupráci těchto odborníků. Takových odborníků u nás však není dostatek, a proto rodiče i učitelé na diagnostiku čekají někdy déle, než by si přáli, řádově až několik měsíců. Zákonný limit tří měsíců od přijetí žádosti o vyšetření je stanoven pouze pro PPP a SPC. O všechna vyšetření, včetně diagnostiky samotné, musí žádat zákonní zástupci, tedy rodiče.

Proč je dobré navštívit odborníka?

Diagnostika je velmi důležitá pro poskytnutí včasné a odborné intervence, tedy proto, aby učitelé i rodiče takovému žákovi lépe porozuměli a znali cesty, jak se s dítětem domluvit a jak s ním pracovat. Aby škola měla nástroj, díky kterému může žákovi poskytovat individuální péči a mohla získat případnou finanční podporu na tuto péči.

Proč rodiče návštěvu odborníka často odkládají?

Rodiče mohou diagnostiku odkládat z mnoha důvodů. Nechtějí, aby jejich dítě dostalo "nálepku", věří často, že "z toho vyroste", nebo prostě ještě nejsou připraveni na to, že bude mít jejich dítě specifické potřeby. S diagnózou přicházejí obavy, zda dítěti budou moci oni sami či škola poskytnout vše, co potřebuje.

Jak se žáci s PAS projevují ve školním kolektivu?

Díky své odlišnosti mají často žáci s PAS nelehké sociální postavení v kolektivu. Mnohdy se jedná především o výchovné problémy, které souvisí s neporozuměním či nedorozuměním v oblasti komunikace. Mnoho z toho, co si žák myslí, jak se chová a co u něj pozorujete, má někde svůj původ. Přijmout žáka s autismem takového, jaký je, je někdy pro učitele nelehký úkol. Přeje si totiž, aby pracoval stejně a dodržoval stejná pravidla jako ostatní žáci ve třídě. Nesmíme však zapomenout, že autismus je celoživotní vývojová porucha. Pro efektivní práci s žáky s poruchou autistického spektra je třeba si uvědomit, že vnímají svět jinak než my a že naším cílem nemůže být požadavek tuto skutečnost změnit.

Proč je potřeba aby spolu škola a rodiče o žákovi s podezřením na PAS mluvili?

Právě oni dva si mezi sebou vyměňují cenné informace, které mohou pozitivně ovlivnit vzdělávání žáka a urychlí jinak zdlouhavý proces pokusů a omylů, který čeká na každého pedagoga vzdělávajícího žáka s PAS.

Jakou podporu v tomto ohledu nabízíte pro MŠ/ZŠ a rodiny na Frýdlantsku?

Práce učitele má svá úskalí a mnohdy je pro ně vzdělávání žáků s PAS jen dalším z nich.  Nabízíme školám i rodinám odborné konzultace, podporu asistentů, sdílení dobré praxe, přípravu materiálů pro konkrétní dítě, doprovázení a doučování dítěte.

Díky projektu Na jedné lodi II se na nás mohou školy i rodiny obrátit s žádostí o pomoc. Pro naši činnost není důležitá diagnóza. Rodinám a školám nabízíme v rámci projektu také podporu při práci s dětmi s doposud nediagnostikovanými obtížemi, problémovým chováním ve škole i doma nebo s poruchami pozornosti. Naší snahou je zavedení efektivních strategií a intervencí, které mohou pomoci dítěti, rodině, ale i škole. Ať už se jedná o poskytnutí odborné přednášky k této problematice nebo individuální práci s žáky.

Cílem je pravidelná, odborná podpora a hledání efektivních nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu, která je na Frýdlantsku poskytována díky tomuto projektu zdarma. V současné době budujeme také centrum Bárka, které má poskytnout prostory pro konzultace, práci s dětmi a setkávání s rodiči.