Rozhovor s Aidenem Nevillem - rodilým mluvčím na Frýdlantsku

04.01.2021

Od podzimu 2020 doučuje na zapojených školách projektu Na jedné Lodi II. rodilý mluvčí Aiden Neville. Trochu jsme ho pro Vás vyzpovídali. Můžete si vybrat, zda si rozhovor přečtete česky nebo anglicky.

English version


How do you like the Frýdlant region? What do you like most?

I really enjoy hiking through the Jizera mountains with my wife Liba. We love nature and that fresh mountain air. I like supporting local businesses with bio meats from the farm, bio flour from the mill and local beer from the brewery. We also enjoy cross country skiing in the winter because we live very close to some fantastic trails!

Why did you choose to live in the Frýdlant region? Where are you originally from?

I am originally from a southern county in England called Bedfordshire. I grew up in the countryside so being close to nature is very familiar to me. We chose to live in this area because most of my wife's family live here. We also bought a house that needed a complete reconstruction so that became a huge part of our lives. The Jizera mountains are on our doorstep and we are so blessed to live in such a beautiful and tranquil place.

Is it hard to teach Czech kids English? Are they somehow different?

I have been teaching English as a second language in the Czech Republic for almost ten years. I have worked in both state and private education. What I have observed is that every child is different and learns in a different way but the fundamentals of teaching a forreign language are the same. My role is challenging because I teach entirely in English and I do not use Czech to do it. I love my job and I really enjoy expiring others to be passionate about the English language.

What is your focus in teaching English? Which methods do you use?

Through my language course "Bridge Between Languages" BBL, we encourage children and adults to learn English in a dynamic and exciting way. Children are motivated best when the activities use a variety of different mediums. My background is in Montessori education so I like teaching grammar, parts of speech and reading techniques using Montessori methods like the "Pink, Blue and Green Series". I also really enjoy using arts and crafts and sports activities to share English with a fun and natural approach to learning.

Why should children in the Frydlant Region take part in lessons with a native speaker? What are advantages and disadvantages?

Advantages are

 • Language is always changing and with a native speaker you get to learn the modern language that is spoken in England, right now!

 • l can teach you phrases, idioms and abbreviations that you cannot learn from a textbook or a classroom.

 • I can prepare you for immersion if you plan to study, travel or live abroad in the future.

 • You cannot speak to a native speaker in your mother tongue so you will naturally want to try harder and learn faster to be understood.

 • You will learn more about my culture through traditions, holidays and habits.

Disadvantages are

 • Grammar can be very challenging to learn in a second language. I cannot translate the rules into your mother tongue. To solve this, I use lots of colourful texts, images, videos, role play and models to overcome these obstacles with learners.

 • Native speakers can sometimes speak too fast and use unfamiliar vocabulary that the student is not aware of. I try to make sure that we only use language that has already been taught. We will come across new vocabulary all the time and I can teach you methods for retaining this information. I always try to speak slowly and clearly to articulate every I am saying.

 • The classes are only delivered in English and can be quite intensive. Constant concentration is required throughout the lesson. I make sure we take regular breaks and I am sensitive towards my students' needs. A happy student is a happy teacher!

Do you do something else besides teaching?

In my spare time, I really enjoy cooking and playing the drums. I used to be a Chef when I was in high school. I love travelling and learning new types of cuisine. My favourite food is Mexican and I love cooking chilli nachos! I have been writing poetry since I was fourteen and I have had several poems published in different anthologies. I like to go running and play football. I am also into self defence training for an effective form of exercise.

You prepared a Covid-19 story for children with nice illustrations from Karolína Shipstead. Do you plan to prepare some more? What will they be about?

Patch and Basil is a heartwarming story of two unlikely friends, a cat and a mouse. They talk about the world in its current times facing challenges like Covid19, Racism and Climate Change. The story also highlights the important solutions to these problems through Community, Environmentalism, Family and Friendship. With wonderful illustration from Karoline Shipstead these ideas have truly come to life. You can watch and listen to these audio stories on my YouTube channel called Bridge Between Languages.

My Stories have a wide range of interesting topics that are written for children to understand. They aim to tackle challenging concepts such as climate change, bullying, religion and of course Covid 19 in our current times. I aim to inspire and incorporate important themes into my work like friendship, community, sharing, love and bravery. A lot of my stories bring animals to life and give them fun human-like personalities that we can all relate to. They are all rhyming stories with a catchy rhythmic flow for easy reading. I am inspired by the great Julia Donaldson who wrote the Gruffalo, her writing is fantastic!

I am currently working on a story for Christmas about a little homeless girl called Annie. She meets a magical reindeer the night before Christmas and goes on an adventure around the world. It's an enchanting little story about love, bravery and friendship.


What would you like to tell people in the Frýdlant region?

My education program is funded by the European Union and was made possible by Lucie Winklerova and the Masif organisation, for which I am eternally grateful. My English courses are an incredible service that are free for pupils from cooperating schools. You can take advantage of these wonderful English courses by getting in touch with Masif to see what is available to you and your children.

Česká verze


Jak se ti líbí na Frýdlantsku? Co tu máš nejraději?

Spolu se svou ženou Líbou si moc užíváme túry po Jizerských horách. Milujeme přírodu a čerstvý horský vzduch. Rád podporuji místní podnikatele s bio masem z farmy, bio moukou z mlýna a pivem z místního pivovaru. V zimě si užíváme běžkování, protože bydlíme blízko u fantastických běžeckých stop.


Proč ses rozhodl žít ve Frýdlantu? Odkud vlastně pocházíš?

Pocházím z jihoanglického hrabství Bedfordshire. Vyrostl jsem na venkově, takže je pro mě přirozené žít v blízkosti přírody. Rozhodli jsme se žít tady, protože tu žije velká část rodiny mé ženy. Také jsme si koupili dům, který potřeboval kompletní rekonstrukci, a to nás chvíli zaměstnávalo. Jizerské hory máme na prahu dveří a máme velké štěstí, že žijeme na tak krásném a klidném místě.

Je těžké učit české děti anglicky? Jsou v něčem odlišné?

V České republice učím angličtinu jako druhý jazyk téměř deset let. Pracoval jsem ve státním i soukromém školství. Vidím, že každé dítě je jiné a učí se jinak, ale základy výuky cizího jazyka jsou stejné. Moje role je náročná, protože učím výhradně v angličtině a nepoužívám k tomu češtinu. Mám rád svou práci a opravdu mě baví povzbuzovat ostatní k tomu, aby měli angličtinu rádi.


Na co se při výuce angličtiny zaměřuješ? Jaké metody využíváš?

Na mých kurzech Bridge Between Languages (BBL) povzbuzujeme děti i dospělé, aby se učili anglicky energickým a vzrušujícím způsobem. Děti nejvíc motivuje, když pro výukové aktivity využíváme různé prostředky. Mám vzdělání v didaktice Montessori, takže rád učím gramatiku, mluvené slovo a čtení pomocí metody Montessori jako třeba "Pink, Blue and Green Series". K výuce také moc rád používám vyrábění, tvoření a sportovní aktivity, abychom se angličtinu učili zábavně a přirozeným způsobem.

Proč by se měly děti z Frýdlantska učit angličtinu s rodilým mluvčím? Jaké to má výhody a nevýhody?

Výhody jsou např. tyto:

 • Jazyk se stále vyvíjí a s rodilým mluvčím se učíte moderní podobu, kterou se v Anglii dnes mluví.

 • Mohu vás naučit fráze, idiomy a zkratky, které se nenaučíte z učebnice nebo ve škole.

 • Pokud se rozhodnete studovat, cestovat nebo žít v zahraničí, pomohu vám připravit se na změny, které s tím souvisejí.

 • S rodilým mluvčím se nedomluvíte vlastní mateřštinou, a tak se přirozeně učíte rychleji a více se snažíte, aby vám bylo rozumět.

 • Naučíte se více o mé kultuře přes tradice, zvyky a svátky.


Nevýhody jsou

 • Naučit se gramatiku jiného jazyka je vždycky výzva. Neumím pravidla přeložit do vašeho jazyka. Abych tuto překážku překonal, používám hodně barevných textů, videí, rolových her a různých modelů.

 • Rodilí mluvčí někdy mluví moc rychle a používají studentům neznámá slovíčka. Snažím se používat jen takový jazyk, jaký jsme už probírali. Při výuce stále narážíme na nová slovíčka a já vás mohu naučit způsoby, jak si je zapamatovat. Snažím se mluvit pomalu a vyjadřovat se zřetelně a jasně.

 • Lekce jsou vyučovány jen v angličtině, a to může být poměrně intenzivní. Během hodiny je potřeba neustálé koncentrace. Snažím se dělat pravidelné přestávky a vnímat potřeby studentů. Když je student šťastný, je šťastný i učitel.

Co ještě děláš kromě učení?

Ve volném čase mě baví vařit a hrát na bicí. Na střední škole jsem dělal šéfkuchaře. Miluji cestování a poznávání nových kuchyní. Moje nejoblíbenější jídlo je mexické a fakt miluju přípravu chilli nachos! Od svých 14 let píšu poezii a několik mých básní bylo publikováno v různých antologiích. Také rád běhám a hraju fotbal. Rád se věnuji sebeobraně jako efektivní formě tréninku.

Připravil jsi příběh o Covid-19 s krásnými ilustracemi Karolíny Shipstead. Plánuješ nějaké další? O čem budou?

Patch a Basil je dojemný příběh o dvou nepravděpodobných přátelích, kočce a myši. Hovoří spolu o současném světě, který čelí Covidu19, rasismu a klimatické změně. Příběh také zdůrazňuje důležité řešení těchto problémů skrze komunitu, environmentalismus, rodinu a přátelství. Díky úžasným ilustracím Karolíny Shipstead tyto myšlenky opravdu ožily. Audiopříběhy si budete moci prohlédnout a poslechnout na mém Youtube kanálu Bridge Between Languages

Příběhy zahrnují širokou škálu zajímavých témat, které jsou napsané tak, aby jim děti rozuměly. Snaží se naťuknout těžké koncepty jako je klimatická změna, šikana, náboženství a samozřejmě v současnosti Covid 19.

Snažím se do své práce vtělit důležitá témata jako přátelství, komunitu, sdílení, lásku a statečnost. Mnoho mých příběhů pracuje se zvířaty a dává jim lidské vlastnosti, k nimž se můžeme všichni nějak vztahovat. Všechny příběhy jsou veršované s chytlavými rýmy, aby se daly snadno číst. Inspirovala mě hlavně skvělá Julia Donaldson, která napsala Gruffala. Její psaní je úžasné!

V současné době pracuji na vánočním příběhu o Annie, malé holčičce bez domova. Den před Vánoci potká magického soba a vydá se s ním na dobrodružství kolem světa. Je to čarovný příběh o lásce, statečnosti a přátelství.

Co bys rád vzkázal lidem žijícím ve Frýdlantském výběžku?

Můj vzdělávací program je dotován EU (projekt Na jedné lodi II.) a umožněn díky MAS Frýdlantsko, za což jsem velmi vděčný. Mé kurzy jsou díky tomu nabízeny žákům zapojených škol zcela zdarma. Kurzy s rodilým mluvčím jsou jedinečnou příležitostí, jak se naučit cizí jazyk aktivně používat.Do projektu Na jedné lodi II. jsou zapojeny školy ve Frýdlantu, v Jindřichovicích, v Dětřichově, ve Višňové a MŠ v Novém Městě pod Smrkem. Projekt je spolufinancován EU a českým státním rozpočtem. V případě zájmu o zapojení Vašeho dítěte do kurzu pište na email Lucii Winklerové lucie.winklerova@masif.cz. Žáci 2.stupně se mohou přihlásit do momentálně probíhajících online lekcí zde.

Pokud se chcete dozvědět více o učebním stylu a vizi Aidena Nevilla, podívejte se také na stránky www.bridge-bl.cz.